Artikelserie: Vårdnadsprocessen

Många föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist kan uppleva vårdnadsprocessen som krånglig, långsam och känslomässigt slitsam att genomgå. Vi på advokatbyrån Choice vill förenkla vårdnadsprocessen och samtidigt erbjuda högsta kvalitet på vår juridiska rådgivning. Som ett första steg har vi därför valt att skriva en kort artikel om vårdnadsprocessen som förhoppningsvis ger svar på de vanligaste frågorna.

 

 

Vad innebär ensam vårdnad respektive gemensam vårdnad?

 

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och att tillgodose barnets alla behov. Vårdnadshavaren ska se till att barnet blir försörjt, får utbildning och har en god hälsa. Som vårdnadshavare ansvarar du även för barnets handlingar. Till exempel kan du bli skyldig att ersätta skador som barnet orsakar genom brott. Att vara vårdnadshavare innebär också att du i många fall tar beslut för barnet i rättsliga frågor. Sammanfattningsvis innebär alltså vårdnaden att du som förälder får både rättigheter och skyldigheter som är kopplade till barnet.

 

 

Om du är ensam vårdnadshavare är du ensamt ansvarig för att barnet mår bra och får sina behov tillgodosedda. Den förälder som är ensam vårdnadshavare är också som huvudregel skyldig att se till att barnet får en nära och god kontakt med den förälder som inte är vårdnadshavare. Givetvis kan det finnas situationer då barnets kontakt med den andre föräldern bör begränsas eller upphöra helt, till exempel vid risk för övergrepp från den andre föräldern.

 

 

Vid gemensam vårdnad är ansvaret delat mellan föräldrarna. För många beslut som rör barnet krävs då att föräldrarna kommer överens, till exempel vid inskrivning på förskola/skola. Detta gäller oavsett om föräldrarna bor ihop eller har separerat. Det finns inga lagar som säger exakt hur långt ifrån varandra man får bo vid gemensam vårdnad. Generellt sett ställs det högre krav på bra samarbete och god kommunikation ju längre ifrån varandra som föräldrarna flyttar.

 

 

Hur får man ensam vårdnad?

 

Lagstiftningen skiljer på ensam vårdnad och gemensam vårdnad. Om föräldrarna är gifta när barnet föds blir båda föräldrarna vårdnadshavare. De har då gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte är gifta vid födseln blir endast mamman vårdnadshavare. 

 

 

För att den andre föräldern ska få del i vårdnaden kan föräldrarna antingen gifta sig eller inge en anmälan i samband med att föräldraskapet fastställs hos socialnämnden i boendekommunen. Det finns också möjlighet att senare anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket under förutsättning att barnet är folkbokfört i Sverige och att inget tidigare beslut har fattats om vårdnaden.

Ytterligare ett alternativ är att föräldrarna kommer överens om ensam eller gemensam vårdnad genom avtal som godkänns av socialnämnden. Ett sådant avtal måste vara förenligt med barnets bästa.

 

 

Slutligen kan en förälder ansöka om ändring i vårdnaden vid tingsrätten. Det är möjligt att ansöka om att vårdnaden ska bli ensam eller gemensam. Vårdnadsprocessen vid tingsrätten kan även gälla frågor om var barnet ska bo eller om barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare.

 

Vad kan en advokat hjälpa till med?

 

Den här artikeln är inte uttömmande på något sätt. Ofta finns det många olika svar på just din fråga. En advokat eller jurist på advokatbyrå kan hjälpa dig att hitta rätt lösning. Det kan till exempel röra sig om att skriva ett avtal som socialnämnden kan godkänna eller att föra din talan i en vårdnadsprocess i domstol.

 

 

På advokatbyrån Choice är vi specialiserade på familjerätt och har stor erfarenhet av att företräda föräldrar. Förutom att vara ombud i domstol hjälper vi gärna till med att förhandla och ta fram en överenskommelse med den andre föräldern om hur vårdnaden, boendet eller umgänget ska vara.

 

 

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig här: https://www.advokatchoice.se/familjemal/

 

 

Kontaktuppgifter:

info@advokatchoice.se

08-10 14 77