Artikelserie: Våldtäkt och oaktsam våldtäkt

År 2018 infördes den så kallade samtyckeslagen i syfte att stärka kravet på samtycke i den svenska sexualbrottslagstiftningen. I och med samtyckeslagen infördes också ett nytt brott: oaktsam våldtäkt. Vad som skiljer oaktsam våldtäkt från våldtäkt är inte helt uppenbart. I denna artikel reder vi ut skillnaderna.


Vad är en våldtäkt?


För att ett handlande ska kunna bedömas som en våldtäkt krävs i princip tre saker.


1. Det ska ha förekommit en sexuell handling av visst slag. Det kan handla om vaginalt, oralt eller analt samlag. Även andra handlingar kan vara våldtäkt, till exempel penetration med föremål eller fingrar.


2. Brottsoffret har inte deltagit frivilligt. Ibland har brottsoffret sagt nej men det kan också hända att brottsoffret inte sagt någonting alls. Det finns vissa situationer där en person aldrig kan anses ha deltagit frivilligt oavsett om denne har sagt ifrån eller inte. En sådan situation kan vara när det förekommit våld, hot eller om gärningspersonen har utnyttjat att brottsoffret sovit eller varit medvetslös, sjuk, rädd, drogpåverkad eller berusad. Det är viktigt att känna till att den som är under 15 år aldrig kan samtycka till sexuella handlingar i lagens mening. Våldtäkt mot barn är ett särskilt brott i brottsbalken.


3. Gärningspersonen ska ha haft så kallat uppsåt till att brottsoffret inte deltog frivilligt. Det betyder förenklat att gärningspersonen genomförde den sexuella handlingen trots att denne visste om, insåg eller var likgiltig inför det faktum att brottsoffret inte deltog frivilligt.


Vad är en oaktsam våldtäkt?


Det kan bli fråga om oaktsam våldtäkt om gärningspersonen inte har haft något sådant uppsåt som beskrivs i punkten 3, men i stället har varit grovt oaktsam. När man hör begreppet oaktsam våldtäkt är det lätt att tro att ordet oaktsam syftar på själva sexakten, dvs. om man fysiskt har varit vårdslös eller oförsiktig. Så är det inte.

Ordet oaktsam tar sikte på situationer när gärningspersonen borde ha förstått att brottsoffret inte ville ha sex. Inom juridiken pratar man om att gärningspersonen har varit grovt oaktsam i förhållande till att den andra personen inte medverkade frivilligt. Gärningspersonen kan anses ha varit oaktsam om det fanns något denne borde ha gjort för att försäkra sig om att den andra medverkade frivilligt, till exempel ställt en direkt fråga. Att chansa eller hoppas på frivillighet trots att man förstår att det finns en risk för att den andre inte deltar frivilligt är en oaktsam våldtäkt.


Vad blir straffet för våldtäkt?


Straffet för våldtäkt är fängelse i lägst två år och högst sex år. Om våldtäkten bedöms som grov våldtäkt är straffet fängelse i lägst fem och högst tio år.

Straffet för oaktsam våldtäkt är fängelse i lägst 14 dagar och högst fyra år. Straffet är alltså lägre än för våldtäkt. Det beror på att det anses mer straffvärt att begå ett brott med uppsåt än med oaktsamhet.


Exakt hur långt straffet blir beror på gärningspersonens personliga förhållanden och olika omständigheter vid brottet. När man bestämmer straff utgår man från minimumstraffet, dvs. två år för våldtäkt. Sedan kan straffet bli högre om det finns något försvårande, till exempel om gärningspersonen och offret hade en nära relation och offret därför hade ett särskilt förtroende för gärningspersonen.


Skadestånd till brottsoffret efter en våldtäkt


Om gärningspersonen döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt har brottsoffret rätt till skadestånd för kränkning och för sveda och värk (akut sjuktid).


Exakt vad skadeståndet landar på beror på olika omständigheter, men normalt ligger skadestånd för kränkning på 100 000 kronor vid våldtäkt och 75 000 kronor vid oaktsam våldtäkt.


Skadeståndet för sveda och värk ligger enligt schablon på 15 000 kronor vid våldtäkt och 10 000 kronor vid oaktsam våldtäkt.


Utsatt eller misstänkt för brott?


Vi på Advokatbyrån Choice har mångårig erfarenhet av sexualbrott och att företräda såväl den som blivit utsatt som den som är misstänkt för brott. Vi står på din sida genom hela processen. Kontakta oss på 08-10 14 77 eller via info@advokatchoice.se. Du kan även kontakta någon av våra advokater eller jurister direkt.