Barnkonventionen blir svensk lag

Barnkonventionen blir svensk lag – en kommentar av advokat Martin Bengtsson

Många barnfamiljer som sökt sig till Sverige för att söka skydd de senaste åren har börjat höra av sig till mig under hösten 2019. Den fråga som de flesta har är om den nya lagen om barn innebär att deras barn får stanna i Sverige. Den lag som avses är Barnkonventionen och den trädde i kraft den 1 januari 2020.

Barnkonventionen har tidigare antagits av Sverige men numera har den alltså samma rättsliga ställning som andra svenska lagar, till exempel brottsbalken eller utlänningslagen. Många personer ser med förväntan på vad lagen kommer innebära, men vad får lagen egentligen för betydelse? Kommer Barnkonventionen få så stor positiv effekt som vi alla hoppas?

Det finns redan lagstiftning i Sverige som innebär att barnets bästa ska beaktas. Till sin form är inte Barnkonventionen särskilt specifik. Till exempel saknas bestämmelser om vad som händer när barn far illa i asylprocessen eller hur ett barn som bevittnat våld bör behandlas. I ställer rör det sig om övergripande rättigheter för barn. Det kommer vara upp till myndigheter och domstolar att tolka dessa rättigheter.

Det som kan leda till viss förändring är artikel 12 i Barnkonventionen som utgör en av konventionens grundprinciper. Enligt artikeln har barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla de frågor som rör dem. Detta kan få betydelse i bland annat vårdnadsmål. Den nuvarande ordningen i Sverige är att barn ytterst sällan hörs i domstol. Genom införandet av Barnkonventionen kan detta förändras.

Sammanfattningsvis är min bedömning är att det finns en viss övertro av konsekvenserna av Barnkonventionen. Det kanske mest sannolika är att situationen inte förbättras för barn i Sverige. Det är troligare att Barnkonventionen leder till att myndighetspersonal som arbetar aktivt med barn får en svårare situation. Om man verkligen vill förbättra barns villkor i Sverige krävs enligt mig förändringar och tydliggörande i de redan existerande lagarna som rör barns rättigheter.