Martin Bengtsson

Advokat Martin Bengtsson vinner mål i Migrations-överdomstolen (MIG 2019:25)

Genom Migrationsöverdomstolens dom beviljas klienten en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd.

I den ordinarie asylprocessen fick klienten ett utvisningsbeslut. Han konverterade därefter till kristendomen och gav in en ansökan om ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. Det är denna ansökan som Migrationsöverdomstolen nu har prövat efter avslag från både Migrationsverket och migrationsdomstolen.

Migrationsöverdomstolens dom är vägledande för rättstillämpningen. Domstolen uttalar sig bland annat om kravet att det ska finnas en giltig ursäkt för att en ny omständighet, till exempel konversion till annan religion, åberopas först efter ett beslut om utvisning har fått laga kraft.

Av domen framgår att den enskilde inte behöver berätta om sin konversion förrän denne är säker på att hen de facto har konverterat, exempelvis genom dop eller liknande handling. Det skiljer sig från den striktare tolkning som Migrationsverket tidigare har tillämpat.

Förhoppningen är att Migrationsöverdomstolens dom kommer att underlätta för konvertiter och andra personer som vill få en ny prövning och att kravet på en giltig ursäkt inte längre behöver vara en stoppkloss i kampen för ett uppehållstillstånd.

Läs Migrationsöverdomstolens pressmeddelande här:

https://www.domstol.se/migrationsoverdomstolen/nyheter/2019/12/dom-fran-migrationsoverdomstolen3/